Polityka prywatności

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne KOMAX 
Sp. z o.o. jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też RODO.

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Klientów przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne KOMAX Sp. z o.o. w Kętach, NIP: 549-000-13-56. REGON: 071007834., wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000049640 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty, kontakt Tel. 33 845 27 70, e-mail: komax@komax.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Został powołany Inspektor Ochrony Danych IOD.
Kontakt w sprawie danych osobowych e-mail: RODO@komax.pl,
Kontakt korespondencyjny:
Przedsiębiorstwo Komunalne KOMAX Sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 8
32-650 Kęty

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane jeśli to konieczne przetwarzamy w celu:
1. Zawarcia i wykonania umowy, w tym świadczenia usług na rzecz Klientów, dopasowywania Usług do potrzeb Klientów, analizowania i udoskonalania Usług oraz zapewniania bezpieczeństwa Usług  – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Klient.
2. W celu  realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego dot. m.in. archiwizacji, wystawiania faktur, wymagań rachunkowych , podatkowych i statystycznych – podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit c RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa.
3. Ze względu na uzasadniony interes administratora –ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym  windykacji wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja uzasadnionego interesu administratora.
4. Jeżeli nie istnieje inna przesłanka przetwarzania danych osobowych Państwa dane przetwarzamy na podstawie zgody – podstawa prawna – art.6 ust.1 lit a. Zgoda może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na czynności w czasie, w którym była ważna.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?

Państwa  dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora , m.in.
– prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
– prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
– współpracującym z nami przy obsłudze spraw prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,
– świadczącym usługi IT,
– wspomagającym nas w obsłudze korespondencji oraz w procesie obsługi Klienta,
– świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, żałobne,  pomoc prawną,
– świadczącym usługi utylizacji lub archiwizacji dokumentów.

Takie przetwarzanie może się odbywać tylko na podstawie umowy powierzenia zgodnie z art. 28 RODO.

Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

INNE ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane możemy pozyskiwać z innych źródeł w związku z realizacją ciążącego na nas obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub realizacji umowy, m.in. od uprawnionych organów działających w interesie publicznym  lub w ramach sprawowania przez nich władzy publicznej.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA  DANYCH OSOBOWYCH

Do czasu wygaśnięcia danej umowy z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, podatkowych, archiwizacyjnych lub w celu dochodzenia roszczeń. Do czasu wycofania zgody, jeżeli na jej podstawie przetwarzamy Państwa dane.

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W  ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM  DANYCH OSOBOWYCH

Możecie Państwo realizować swoje prawa poprzez  wysłanie wniosku na wskazany do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych adres e-mail oraz korespondencyjny.

Prawo dostępu do treści swoich Danych – art. 15 RODO.   

Mają Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Wasze dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce,  prawo by uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania  danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania Danych – art. 16 RODO.

Macie Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia, a przede wszystkim aktualizowania swoich  danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO.

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych w przypadkach jeżeli:
– wycofaliście określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o  zgodę,
– Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
– wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celu prowadzenia statystyki;
– Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celów rachunkowych, podatkowych, archiwizacyjnych, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art.18 RODO.

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Waszych  danych osobowych, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO.

Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyliście, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.  Możecie Państwo również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania  danych osobowych,  jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes z wyjątkiem gdy istnieją podstawy prawne takiego przetwarzania

Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Mają Państwo prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliliście w każdym czasie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie po wyrażeniu zgody.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważają Państwo, że Wasze prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane  na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CIASTECZKA

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu Komax jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
• dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
• przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie uniemożliwi świadczenie usług. Jest to istotne ponieważ nie mając niektórych danych nie możemy świadczyć usług na Państwa rzecz.

 

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie oraz w formie papierowej, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Państwa dane nie będą przetwarzane  w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Skip to content