logo komax
logo bip

Ogłoszenia i informacje

NABÓR NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI 2019-01-29 Ogłoszenie
RADA NADZORCZA Przedsiębiorstwa Komunalnego ,,KOMAX” Spółka z o.o. z siedzibą w Kętach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki
 
Kandydat na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego ,,KOMAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach musi spełniać łącznie następujące warunki:
 1.  posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2.  posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3.  posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4.  niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 kodeksu spółek handlowych,
 5.  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm.),
 6.  spełniać inne niż wymienione w pkt. 1-5 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
W skład Zarządu Spółki nie może być powołana osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1.  pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2.  wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3.  jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4.  pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5.  jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
 
Warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty, wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z warunkami podanymi w Regulaminie przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego ,,KOMAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach  z dnia  03.12.2018 r. oraz w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu.
 
Oferta powinna zawierać:
1)  List motywacyjny wraz z CV,
2)  Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:
a) dyplom ukończenia studiów wyższych lub wyższych uzyskanych za granicą uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
3)  Pisemne opracowanie zawierające ocenę sytuacji Spółki dokonaną w oparciu o udostępnione, w siedzibie Spółki, dokumenty wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Spółki,
 4) Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu wystawione nie wcześniej niż 1-miesiąc przed datą ogłoszenia,
5) Oświadczenie dotyczące wymogów wynikających z § 4 ust.1 i 2 Regulaminu – załącznik Nr 1.
6) Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu ,,KOMAX” Sp. z o.o. w Kętach i jego akceptacja – załącznik Nr 2,
7) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego na Prezesa Zarządu ,,KOMAX” Sp. z o.o. – załącznik Nr 3,
8) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych – załącznik Nr 4.
9) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej i braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych – załącznik Nr 5,
10) Oświadczenie o nieujawnianiu ani niewykorzystywaniu dokumentów i informacji dotyczących Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach powziętych przez kandydata w związku z uczestnictwem w konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu – załącznik Nr 6.
11) Informację o numerze telefonu, adresu e-mail pod którym należy kontaktować się z kandydatem.
Wszystkie oświadczenia i przedkładane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem przez kandydata.
 
Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, a w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Komisji Konkursowej oryginałów lub urzędowych odpisów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego. W toku postępowania konkursowego, również w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat może przedstawić Komisji Konkursowej wszelkie dodatkowe dokumenty.
Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym.
Pisemne oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółki, w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie do dnia 22 lutego 2019 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do siedziby Spółki.
Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie:
„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego ,,KOMAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach –nie otwierać” i zaadresowane na adres:
 Komisja Konkursowa Przedsiębiorstwa Komunalnego ,,KOMAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach 32-650 Kęty, ul. Mickiewicza 8.
Kandydaci, których oferty po weryfikacji uznane zostały za kompletne dopuszczeni zostaną do II etapu konkursu, o czym zostaną powiadomieni listem poleconym, e-mail lub telefonicznie.
Kandydatom w siedzibie Spółki, udostępnione będą dokumenty Spółki (umowa Spółki, sprawozdania finansowe za ostatnie 2 lata, informacja o organizacji Spółki), po złożeniu przez nich oświadczenia o nieujawnianiu, ani niewykorzystaniu dokumentów i informacji dotyczących Przedsiębiorstwa Komunalnego ,,KOMAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach.
Komisja Konkursowa w II etapie konkursu, na podstawie pisemnego opracowania złożonego przez kandydata, zgodnie z Regulaminem oraz przeprowadzoną z kandydatem rozmową kwalifikacyjną, oceniać będzie w szczególności:
1)  wiedzę o zakresie działania Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka,
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
4) znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych,
5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
6) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w spółce prawa handlowego,
7) znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej.
 
Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Spółki w Kętach, przy ul. Mickiewicza 8.
O dokładnym terminie przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, e-mail lub telefonicznie, co najmniej na 3 dni przed jej terminem.
Komisja Konkursowa może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie konkursowe bez rozstrzygnięcia, o czym powiadamia pisemnie kandydatów.
Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
Kandydaci uczestniczący w postępowaniu konkursowym, zostaną poinformowani pisemnie o jego wynikach.
Ostateczna decyzja o powołaniu Prezesa Zarządu należy do Rady Nadzorczej i jest niepodważalna.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce "Materiały do konkursu"
INFORMACJA 2019-01-29
INFORMACJA

Komisji Konkursowej na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa
Ko
munalnego "KOMAX" spółka z o.o. z siedzibą w Kętach

 Działając w oparciu o §5 Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego "KOMAX" spółka   z o.o. z siedzibą w Kętach Komisja Konkursowa informuje, że zakończyła postępowanie konkursowe bez rozstrzygnięcia.  

Informacja 2018-12-21 Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMAX" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24.12.2018 r. (poniedziałek) Stacja Kontroli Pojazdów będzie nieczynna, natomiast w dniu 31.12.2018r. czynna będzie do godziny 15.00
Przyjmowanie odpadów na Składowisko 2018-12-20 Informujemy, iż w dniu 24.12.2018 r. przyjmowanie odpadów na Kompostownie i do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) możliwe będzie wyłącznie do godziny 13:00.
 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 2018-12-20
MIEJSCA DO HANDLOWANIA 2018-12-18
 INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Komunalne ''KOMAX'' Spółka z o .o . w Kętach  zawiadamia, że w dniu 21.12.2018 r. o godz.7:00 w biurze administracji Domu Pogrzebowego w Kętach przy ul. Szpitalnej 6 zostaną wyznaczone miejsca do handlowania zniczami i kwiatami w rejonie cmentarza komunalnego w Kętach na okres od 21.12.2018 r. do 06.01.2019 r.
 
Miejsca do handlowania w ilości 32 szt. będą przydzielane w drodze losowania.

NABÓR NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI 2018-12-06 RADA NADZORCZA Przedsiębiorstwa Komunalnego ,„KOMAX” Spółka z o.o. z siedzibą w Kętach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki
Kandydat na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach musi spełniać łącznie następujące warunki:
 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-X20XVII kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 kodeksu spółek handlowych,
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm.),
 6. spełniać inne niż wymienione w pkt. 1-5 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
W skład Zarządu Spółki nie może być powołana osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
Warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty, wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z warunkami podanymi w Regulaminie przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach z dnia 03.12.2018 r. oraz w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu.
Oferta powinna zawierać:
 1. List motywacyjny wraz z CV,
 2. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:
 1. dyplom ukończenia studiów wyższych lub wyższych uzyskanych za granicą uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 1. Pisemne opracowanie zawierające ocenę sytuacji Spółki dokonaną w oparciu o udostępnione, w siedzibie Spółki, dokumenty wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Spółki,
 2. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu wystawione nie wcześniej niż 1-miesiąc przed datą ogłoszenia,
 3. Oświadczenie dotyczące wymogów wynikających z $ 4 ust.1 i 2 Regulaminu — załącznik Nr 1. 6) Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu „KOMAX” Sp. z o.o. w Kętach i jego akceptacja — załącznik Nr 2,
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego na Prezesa Zarządu ,„,KOMAX” Sp: z o.o. — załącznik Nr 3,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych — załącznik Nr 4.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej i braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych — załącznik Nr 5,
 7. Oświadczenie o nieujawnianiu ani niewykorzystywaniu dokumentów i informacji dotyczących Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach powziętych przez kandydata w związku z uczestnictwem w konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu — załącznik Nr 6.
 8. Informację o numerze telefonu, adresu e-mail pod którym należy kontaktować się z kandydatem. Wszystkie oświadczenia i przedkładane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem przez kandydata.
Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, a w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Komisji Konkursowej oryginałów lub urzędowych odpisów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego. W toku postępowania konkursowego, również w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat może przedstawić Komisji Konkursowej wszelkie dodatkowe dokumenty.
Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym. Pisemne oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółki, w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie do dnia 28 grudnia 2018 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do siedziby Spółki.
Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie:
„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach —nie otwierać” i zaadresowane na adres:
Komisja Konkursowa Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach 32-650 Kęty, ul. Mickiewicza 8. |
Kandydaci, których oferty po weryfikacji uznane zostały za kompletne dopuszczeni zostaną do Il etapu konkursu, o czym zostaną powiadomieni listem poleconym, e-mail lub telefonicznie.
Kandydatom w siedzibie Spółki, udostępnione będą dokumenty Spółki (umowa Spółki, sprawozdania finansowe za ostatnie 2 lata, informacja o organizacji Spółki), po złożeniu przez nich oświadczenia o nieujawnianiu, ani niewykorzystaniu dokumentów i informacji dotyczących Przedsiębiorstwa Komunalnego „„KOMAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach.
Komisja Konkursowa w Il etapie konkursu, na podstawie pisemnego opracowania złożonego przez kandydata, zgodnie z Regulaminem oraz przeprowadzoną z kandydatem rozmową kwalifikacyjną, oceniać będzie w szczególności:
 1. wiedzę o zakresie działania Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka,
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
 4. znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych,
 5. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 6. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w spółce prawa handlowego,
 7. znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej.
Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Spółki w Kętach, przy ul. Mickiewicza 8.
O dokładnym terminie przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, e-mail lub telefonicznie, co najmniej na 3 dni przed jej terminem.
Komisja Konkursowa może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie konkursowe bez rozstrzygnięcia, o czym powiadamia pisemnie kandydatów.
Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
Kandydaci uczestniczący w postępowaniu konkursowym, zostaną poinformowani pisemnie o jego wynikach.
Ostateczna decyzja o powołaniu Prezesa Zarządu należy do Rady Nadzorczej i jest niepodważalna.
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego "KOMAX" Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Wszytskie niezbędne informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce "Materiały do konkursu"
MIEJSCA DO HANDLOWANIA 2018-10-17
            INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Komunalne ''KOMAX'' Spółka z o .o . w Kętach  zawiadamia, że w dniu 25.10.2018 r. o godz.7:00 w biurze administracji Domu Pogrzebowego w Kętach przy ul. Szpitalnej 6 zostaną wyznaczone miejsca do handlowania zniczami i kwiatami w rejonie cmentarza komunalnego w Kętach na okres od 25.10.2018 r. do 04.11.2018 r.
 
Miejsca do handlowania w ilości 32 szt. będą przydzielane w drodze losowania.

RODO obowiązek informacyjny 2018-07-11
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 2018-01-04
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 2017-12-28
INFORMACJA 2017-10-20
Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMAX" Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 26.10.2017r. o godz. 7:00 w biurze Domu Pogrzebowego w Kętach przy ul. Szpitalnej 6 zostaną wyznaczone miejsca do handlowania zniczami i kwiatami w rejonie Cmentarza Komunalnego w Kętach na okres od 26.10.2017r. do 05.11.2017r. 

Miejsca do handlowania będą przydzielane w drodze losowania.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2017-09-19 Urząd Gminy Kęty informuje, że na terenie Gminy Kęty odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczone w workach) oraz odpadów wielkogabarytowych.
W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble. Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 przed wjazdem na posesje, w miejscu zapewniającym firmie odbierającej swobodny dostęp do nich.
Uwaga!
Urządzenia RTV, AGD powinny być kompletne. Odbiorcą odpadów będzie Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Spółka z o.o. w Kętach.
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów oraz zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego RTV i AGD pochodzących z gospodarstw domowych, z terenu Gminy Kęty:
 
 Kęty – miasto (teren zabudowy jednorodzinnej)
 
05.10.2017 r.
 Kęty Podlesie
 
16.10.2017 r.
 Sołectwo Bulowice
 
19.10.2017 r.
 Sołectwo Łęki
 
23.10.2017 r.
 Sołectwo Malec 
 
24.10.2017 r.
 Sołectwo Witkowice
 
26.10.2017 r.
Sołectwo Bielany
 
27.10.2017 r.
 Kęty – miasto (teren osiedli mieszkaniowych - zabudowa wielolokalowa)
 
30.10.2017 r.
 
 Sołectwo Nowa Wieś
 
16.11.2017 r.
 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 2017-04-12
INFORMACJA 2017-04-12 Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMAX" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 15.04.2017 r. (sobota) Stacja Kontroli Pojazdów będzie nieczynna. 
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2017-03-24 Urząd Gminy Kęty informuje, że na terenie Gminy Kęty odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczone w workach) oraz odpadów wielkogabarytowych.
W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble. Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 przed wjazdem na posesje, w miejscu zapewniającym firmie odbierającej swobodny dostęp do nich.
Uwaga!
Urządzenia RTV, AGD powinny być kompletne. Odbiorcą odpadów będzie Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Spółka z o.o. w Kętach.
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów oraz zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego RTV i AGD pochodzących z gospodarstw domowych, z terenu Gminy Kęty:
 
Kęty – miasto (teren osiedli mieszkaniowych - zabudowa wielolokalowa)
 
29.03.2017 r.
Sołectwo Bulowice
 
30.03.2017 r.
Sołectwo Nowa Wieś
 
31.03.2017 r.
Kęty Podlesie
 
06.04.2017 r.
Sołectwo Łęki
 
24.04.2017 r.
Sołectwo Malec 
 
25.04.2017 r.
Sołectwo Witkowice
 
27.04.2017 r.
Sołectwo Bielany
 
28.04.2017 r.
 
Kęty – miasto (teren zabudowy jednorodzinnej)
 
30.05.2017 r.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 2016-12-20
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2016-09-26 Urząd Gminy Kęty informuje, że na terenie Gminy Kęty odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczone w workach), oraz odpadów wielkogabarytowych.
W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble. Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7oo przed wjazdem na posesje, w miejscu zapewniającym firmie odbierającej swobodny dostęp do nich.
Uwaga!
Urządzenia RTV, AGD powinny być kompletne.
Odbiorcą odpadów będzie Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Spółka z o.o. w Kętach.
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów oraz zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego RTV i AGD pochodzących z gospodarstw domowych, z terenu Gminy Kęty: 
 
Kęty Podlesie
 
06.10.2016 r.
Sołectwo Malec 
 
11.10.2016 r.
Kęty – miasto (teren osiedli mieszkaniowych oraz
zabudowy jedno- i wielorodzinnej)
20.10.2016 r.
Sołectwo Łęki
 
24.10.2016 r.
Sołectwo Nowa Wieś
 
25.10.2016 r.
Sołectwo Witkowice
 
27.10.2016 r.
Sołectwo Bielany
 
28.10.2016 r.
 
Sołectwo Bulowice
 
17.11.2016 r.

RUSZYŁA SPRZEDAŻ NAWOZU „KOMPOMAX” !!! 2016-06-02 „KOMAX” Sp. z o.o. rozpoczęła na składowisku odpadów w Kętach sprzedaż nawozu organicznego pn. „Kompomax”, który ma działanie podobne do nawozów naturalnych. „Kompomax” posiada odczyn zasadowy (pH 8,7 ± 0,3) wzbogaca glebę w substancję organiczną oraz składniki pokarmowe dla produkcji roślinnej. Może być stosowany w uprawach polowych, pod uprawy użytków zielonych, pod uprawy sadownicze, pod uprawy roślin ozdobnych i trawników, a także w procesie rekultywacji gleb zdegradowanych.
Cena brutto: 32,40 zł/1 tonę
Odbiór: transport własny
Wprowadzenie nawozu do obrotu nastąpiło na podstawie decyzji nr 377/15 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.10.2015 r. Decyzja wraz z instrukcją stosowania jest dostępna na stronie www.komax.pl (zakładka składowisko).
 
NIEOPŁACONE GROBY 2016-04-05

Dom Pogrzebowy

ul. Szpitalna 6, 32-650 Kęty 

INFORMACJA

W wyniku przeprowadzonej analizy zapisów w Księgach Cmentarza Komunalnego w Kętach w zakresie opłat za groby istniejące więcej niż 20 lat od pochowania, poniżej podajemy wykaz numerów grobów, za które nie uiszczono opłaty dzierżawnej i które nie mają ustalonego opiekuna grobu.
W celu dalszej rezerwacji danego miejsca pochówku, prosimy o dokonanie stosownej opłaty w biurze Domu Pogrzebowego w Kętach przy ul. Szpitalnej 6, w terminie do dnia 30.06.2016 r.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U.2015.2126) „po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione”.
Nie uiszczenie wymaganej opłaty w terminie do dnia 30.06.2016 r. będzie oznaczało, że administrator cmentarza ma prawo dokonać sprzedaży nieopłaconego miejsca grobowego.
Kierownik Domu Pogrzebowego
 
 

Więcej informacji, na temat grobów na Cmentarzu Komunalnym w Kętach, można uzyskać w biurze Domu Pogrzebowego (tel. 33 845 59 00) lub na stronie internetowej www.komax.pl (zakładka Dom Pogrzebowy, klikając w ikonę GROBONET - internetowy system wyszukiwania osób pochowanych, wpisując w wyszukiwarce imię i nazwisko osoby zmarłej lub w formularzu szczegółowym wpisując m.in. sektor/rząd/nr grobu).
Informujemy również, że GROBONET, do którego istnieje dostęp poprzez stronę internetową www.komax.pl pozwala na sprawne wyszukanie grobu i jego zlokalizowanie. System jest wyposażony w szczegółową mapę cmentarza, pozwala na zapalenie wirtualnego znicza na grobie.
      
Powyższa informacja została podana do publicznej wiadomości w następujących miejscach:
 1. na stronie internetowej administratora cmentarza komunalnego w Kętach www.komax.pl
 2. w miesięczniku „Kęczanin”
 3. na tablicy ogłoszeń przy budynku Domu Pogrzebowego przy ul. Szpitalnej 6 w Kętach
 4. na tablicy ogłoszeń przy cmentarzu komunalnym w Kętach (brama nr 1).
WYKAZ NUMERÓW NIEOPŁACONYCH GROBÓW umieszczono w zakładce "Dom Pogrzebowy (cmentarz komunalny w Kętach)"
 
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2016-03-25 Urząd Gminy Kęty informuje, że na terenie Gminy Kęty odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczone w workach) oraz odpadów wielkogabarytowych.
W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble. Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 przed wjazdem na posesje, w miejscu zapewniającym firmie odbierającej swobodny dostęp do nich.
Uwaga!
Urządzenia RTV, AGD powinny być kompletne. Odbiorcą odpadów będzie Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Spółka z o.o. w Kętach.
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów oraz zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego RTV i AGD pochodzących z gospodarstw domowych, z terenu Gminy Kęty:
 
Kęty – miasto (teren osiedli mieszkaniowych oraz zabudowy jedno- i wielorodzinnej) 07.04.2016
Kęty Podlesie 18.04.2016
Sołectwo Bulowice 21.04.2016
Sołectwo Witkowice 28.04.2016
Sołectwo Malec 26.04.2016
Sołectwo Nowa Wieś 29.04.2016
Sołectwo Bielany 22.04.2016
Sołectwo Łęki 25.04.2016

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 2016-03-23


Zimowe utrzymanie dróg w Kętach 2016-01-12 Bieżący nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie miasta sprawuje:

Kierownik Działu Oczyszczania Miasta - Krzysztof MICHALSKI

Tel. 533 371 071
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 2015-12-22 Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia 
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości 
i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

 
Zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
życzą Pracownicy i zarząd „KOMAX” Sp. z o.o.
 
Nowe godziny pracy Domu Pogrzebowego w 2016 r. 2015-12-14 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o. informuje, że od 1 stycznia 2016 r. Dom Pogrzebowy w Kętach      w każdy poniedziałek będzie czynny dłużej o 2 godziny. Do 31.12.2015 r. godziny pracy pozostaną bez zmian, tj.: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.
Zarząd „KOMAX” Sp. z o.o. ma nadzieję, że wydłużenie czasu pracy Domu Pogrzebowego spełni oczekiwania osób, które zechcą w późniejszych godzinach załatwić sprawy związane z ceremonią pogrzebową.
 
Godziny pracy Domu Pogrzebowego w Kętach przy ul. Szpitalnej 6 od 1 stycznia 2016 r.:
poniedziałek – od 7.00 do 17.00
od wtorku do piątku – od 7.00. do 15.00
Odbiór opon niepochodzących z samochodów osobowych 2015-11-13 Przedsiębiorstwo Komunalne ”KOMAX” Sp. z o.o. informuje, że na Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach     ul. Kęckie Góry Północne są odpłatnie odbierane zużyte opony z samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, sprzętu budowlanego i wózków widłowych. Opony należy dostarczyć na Składowisko we własnym zakresie i na własny koszt.
„Cennik odbioru zużytych opon, nie pochodzących z samochodów osobowych” znajduje się w zakładce: Odbiór i zagospodarowanie odpadów (składowisko).
Przypominamy również, że zużyte opony z pojazdów osobowych* są odbierane na Stacji Segregacji przy Składowisku Odpadów Komunalnych nieodpłatnie od mieszkańców Gminy Kęty, którzy dostarczą je we własnym zakresie i na własny koszt.
* Podstawa prawna:
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty (uchwała nr XXXIII/317/2013     z dnia 25 stycznia 2013 r. Rady Miejskiej w Kętach)
 • Uchwała nr XXXIII/321/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kęty i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych 2015-11-06
Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMAX" informuje, że w związku ze Świętem Niepodległości zmianie ulegnie harmonogram dbioru odpadów komunalnych:
 • odpady komunalne zmieszane, segregowane i odpady zielone przewidziane do odbioru w dniu 11 listopada 2015r. (środa) z terenu miasta Kęty zostaną odebrane w dniu 12 listopada 2015r. (czwartek).
 • odpady komunalne zmieszane, segregowane i odpady zielone przewidziane do odbioru w dniu 12 listopada 2015r. (czwartek) z terenu sołectwa Witkowice zostaną odebrane w dniu 9 listopada 2015r. (poniedziałek).

KOMPOMAX - nawóz organiczny 2015-10-23 Przedsiębiorstwo Komunalne KOMAX Sp. z o.o. uzyskała decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w zakresie udzielenia pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego pod nazwą KOMPOMAX, produkowanego w procesie kompostowania wyłącznie odpadów pochodzenia roślinnego.
Nawóz organiczny KOMPOMAX posiada odczyn zasadowy (pH 8,7 ± 0,3). Wzbogaca glebę w substancje organiczną oraz składniki pokarmowe dla produkcji roślinnej. Może być stosowany w uprawach polowych, pod uprawy użytków zielonych, pod uprawy sadownicze, pod uprawy roślin ozdobnych    i trawników, a także w procesie rekultywacji gleb zdegradowanych.

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwalająca na wprowadzenie nawozu organicznego KOMPOMAX do obrotu  oraz instrukcja stosowania i przechowywania tego nawozu znajduje się w zakładce "Odbiór i zagospodarowanie odpadów (składowisko)".

 
Handel w rejonie Cmentarza Komunalnego w Kętach 2015-10-12

Przedsiębiorstwo Komunalne ''KOMAX'' Spółka z o.o. w Kętach zawiadamia, że w dniu 19.10.2015 r. o godz.7:00
w biurze Domu Pogrzebowego w Kętach przy ul.Szpitalnej 6 zostaną wyznaczone miejsca do handlowania zniczami
i kwiatami w rejonie cmentarza komunalnego w Kętach na okres od 26.10.2015 r. do 02.11.2015 r.

Miejsca do handlowania będą przydzielane w drodze losowania.


Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2015-10-01 P. K. KOMAX Spółka z o. o. w Kętach informuje, że na terenie Gminy Kęty odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach, zabezpieczone w workach) oraz odpadów wielkogabarytowych.
W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie zbędne urządzenia takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory, radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble. Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 przed wjazdem na posesje, w miejscu zapewniającym firmie odbierającej swobodny dostęp do nich.
Uwaga!
Urządzenia RTV, AGD niekompletne, tj. pozbawione części składowych, rozbite jak również zanieczyszczone substancjami pochodzenia biologicznego, chemicznego i toksycznego nie będą odbierane. Odbiorcą odpadów będzie Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Spółka z o.o. w Kętach.
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów oraz zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego RTV i AGD pochodzących z gospodarstw domowych, z terenu Gminy Kęty:

 
Kęty – miasto (teren osiedli mieszkaniowych oraz zabudowy jedno- i wielorodzinnej)
 
15.10.2015.r
Kęty Podlesie 19.10.2015 r.
Sołectwo Witkowice 22.10.2015 r.
Sołectwo Bielany 23.10.2015 r.
Sołectwo Łęki                       26.10.2015 r.
Sołectwo Malec               27.10.2015 r.
Sołectwo Nowa Wieś 29.10.2015 r.
Sołectwo Bulowice 05.11.2015 r.
 

Toalety w budynku Domu Pogrzebowego 2015-09-17 Informujemy, że od 1 września 2015 r. w budynku Domu Pogrzebowego w Kętach przy ul. Szpitalnej 6, zostały udostępnione toalety dla osób odwiedzających cmentarz komunalny. Z toalet można korzystać przez całą dobę, tj.: między godziną 7:00 a 15:00 - nieodpłatnie; po godzinie 15:00 opłata wynosi 1 zł. W toaletach zamontowano nowe, metalowe drzwi z zamkami monetowym (monety o nominale 1 zł).
Możliwość wydzierżawienia pojemnika na odpady 2014-01-15 Informujemy, że od dnia 15 stycznia 2014 r. istnieje możliwość wydzierżawienia od Spółki KOMAX pojemnika na odpady o pojemności 110 litrów . Cena dzierżawy wynosi 5,00 zł od pojemnika w skali miesiąca. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 33 845 30 32.